فرم خرید ۵۰۰ ممبر

500 ممبر واقعی

فرم در خواست 500 عضو تلگرام

  • آدرس کانال به صورت لینک @ پذیرفته میگردد. مثال: safeads1@
  • قیمت: 38,000 تومان