فرم خرید ۵۰۰۰ ممبر

5000 ممبر واقعی

فرم درخواست 5000 عضو تلگرام

  • آدرس کانال به صورت لینک @ پذیرفته میگردد. مثال: safeads1@
  • قیمت: 298,000 تومان